Interreg

Realizujemy projekt z Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Tytuł projektu:
Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających

Numer rejestracyjny: 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Parowozownia wachlarzowa Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
Budynek administracji wagonowni i wieża wodna w zespole stacji Jaworzyna Śląska
Budynek zapadni kolejowej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

Główny cel projektu: 

Projekt uwidoczni materialne dziedzictwo dawnego przemysłowego pogranicza i pokaże turystom nie tylko jego historię, ale też architekturę przemysłową w ogóle. Projekt ma zachęcić turystów do poznawania regionu przygranicznego oraz zwiększyć atrakcyjność i wiedzę nt. wyjątkowych obiektów po polskiej i czeskiej stronie w ramach turystyki.

Termin realizacji:

1.9.2019 – 30.6.2023

Wydatki całkowite, w tym współfinansowanie z UE:

Całkowita wartość projektu: 2 184 679,18 €

Współfinansowanie z EFRR: 1 831 863,41 €